Pomiń nawigację

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Miasteczka Studenckiego

Miasteczko Studenckie AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasteczka Studenckiego AGH.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano audiodeskrypcji dla osób niewidzących, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2021
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 8.03.2023
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania, po wyczerpaniu wszystkich możliwości, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - budynku A-0

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej budynku A-0

Dostępność architektoniczna Miasteczka Studenckiego AGH

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Rostafińskiego 8 (Dom Studencki numer 5 Strumyk). Przy wejściu do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Dział Domów Studenckich MS znajduje się na parterze budynku w pokoju numer 2.

Przy wejściu do budynku usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Na portierni można uzyskać informacje o lokalizacji pomieszczenia Działu Domów Studenckich.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów.

Biuro Działu Domów Studenckich znajduje się na parterze budynku. W celu dostania się do biura z poziomu parteru, nie ma konieczności korzystania z windy i schodów wewnętrznych.

Schody oraz podjazd przy wejściu głównym posiadają poręcze obustronne.

Budynek wyposażony jest w windę osobową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia w budynku wyposażone są w etykiety w alfabecie Braille’a.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku istnieje możliwość skorzystania z toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowana jest na parterze, naprzeciw portierni.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu, przy ul. Rostafińskiego. Na parking można dostać się od ulicy Reymonta. Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się o kartę otwierającą szlaban lub zgłoszenia potrzeby pomocy pracownikowi Centrum Monitoringu, który dostępny jest całodobowo.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Działu Domów Studenckich można wejść z psem asystującym.

6. Informacje skierowane do osób z niepełnosprawnościami, na przykład opis sposobu dojazdu, inne sposoby porozumiewania się itp.

Dział Domów Studenckich MS AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się przy ul. Nawojki oraz Piastowskiej, a tramwajowy przy ul. 3 Maja oraz Podchorążych.

Wejście do Domu Studenckiego numer 5 Strumyk

Wejście do Domu Studenckiego numer 5 Strumyk